เงื่อนไขการรับประกันและการจัดส่ง

เงื่อนไขการรับประกัน

ด้วยความภาคภูมิใจในความพิถีพิถันทุกรายละเอียดทุกขั้นตอนการผลิตที่นอนทุกรุ่นของเราจึงกล้ารับประกันคุณภาพสินค้าที่นอนทุกรุ่นให้กับท่านผู้มีอุปการะคุณโดยมีรายละเอียดเงื่อนไขการรับประกันดังต่อไปนี้

 1. หากสินค้ามีความเสียหายชำรุด หรือความบกพร่องจากการผลิต ทางบริษัทฯ ยินดีรับประกันซ่อมหรือเปลี่ยนสินค้าตามความเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

(ยกเว้นค่าขนส่งไป-กลับมายังบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเอง)

 1. ในช่วงรับประกันคุ้มครองบริษัทฯ จะให้บริการซ่อมสินค้าหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ให้โดยไม่คิดค่าบริการตามเวลาที่ระบุไว้ในบัตรรับประกันสินค้านับตั้งแต่วันที่ท่านซื้อสินค้า

(ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการขนส่งไป-กลับมายังบริษัทฯ ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเอง)

 1. การรับประกันสินค้าจะมีผลต่อเมื่อชำรุดเสียหายนั้นเกิดขึ้นจากการนำที่นอนไปใช้นั่งหรือนอนเท่านั้น การรับประกันไม่รวมความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดประเภท เช่นการเคลื่อนย้าย กระโดด กระแทก และการรับประกันจะต้องอยู่ในช่วงเวลาการรับประกันเท่านั้น
 2. บริษัทฯ จะไม่ขยายเวลารับประกันสินค้าในกรณีที่มีการเปลี่ยนหรือซ่อมสินค้า
 3. ผ้าหุ้มที่นอนไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 4. สินค้าเก่าสภาพชำรุดตามกาลเวลาไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้า
 5. การรับประกันจะไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายจากสาเหตุต่อไปนี้
 • บัตรรับประกันสูญหายหรือการแก้ไขใบรับประกัน
 • ความเสียหายจากการใช้งานผิดวิธี ประมาท หรือเจตนาทำให้เสียหาย
 • ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ หรือเหตุการณ์สุดวิสัย
 1. จะต้องนำบัตรรับประกันและใบเสร็จรับเงินมาแสดงก่อนทุกครั้งที่นำมาใช้บริการ
 2. ลูกค้าจะต้องนำสินค้า พร้อมบัตรรับประกันและใบเสร็จรับเงินมายังบริษัทฯ ตามที่อยู่ที่ระบุไว้ภายในบัตรรับประกัน เพื่อติดต่อขอรับบริการ
 3. การรับประกันเฉพาะการใช้ภายในบ้านส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ เช่น อพาร์ทเมันท์ คอนโดมิเนียม ฯลฯ
 4. การรับประกันนี้มีขึ้นระหว่างผู้ใช้และทางบริษัทฯ เท่านั้นไม่รวมถึงร้านค้าหรือผู้แทนจำหน่าย
 5. ระยะเวลาประกันระบุตามรุ่นสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่ง

จัดส่งภายใน 7 วันทำการ

แบบฟอร์มลงทะเบียนผลิตภัณฑ์

Shopping Cart